Örnek Konu Anlatımı
 
 

3. KİTAP İÇİNDEKİLER

       

Vocabulary (Kelime hazinesi)
In, within
Possessive cases (İyelik/sahiplik durumları)
A water glass, a glass of water (Bir su bardağı, bir bardak su)
Adverbs of time (Zaman zarfları)
-able eklenerek yapılan sıfatlar
-ly eklenerek yapılan kelimeler
-ness eklenerek yapılan isimler
-en eklenerek yapılan fiiller
-en eklenerek yapılan isimler
dis- eklenerek yapılan kelimeler
im- eklenerek yapılan kelimeler
in- eklenerek yapılan kelimeler
un- eklenerek yapılan kelimeler
over-, under- eklenerek yapılan kelimeler
re- eklenerek yapılan fiiller
self- eklenerek yapılan kelimeler
non-, -proof eklenerek yapılan kelimeler
-ed eklenerek yapılan sıfatlar
A thirty minute walk
Nouns and Adjectives
(İsimler ve Sıfatlar)
Passive voice - it is said, he is said
At On
Over In To Into Out From With Through By For
Against
About Between Off
Switch on/off, turn on/off, put on/off
Down Under Away
Do and make
Take
Feel, get
Keep
Idioms (Deyimler)
Phrasal verbs
Defining and non defining relative clauses
Future tense (Gelecek Zaman)
Uncountable nouns (Sayılamayan isimler)
Singular and plural verbs (Tekil ve çoğul fiiller)
Word order (Kelime sırası) The
Letter (Mektup)
Pronunciation and Sounds (Telaffuz ve Sesler)