Örnek Konu Anlatımı
 
 

1. KİTAP İÇİNDEKİLER

       

Introducing and Greetings (Tanışma ve Selamlaşma)
Imperatives
(Emir cümleleri)

This
(bu), that (şu, o), these (bunlar), those (şunlar, onlar)

A, an
(Bir)

Or
(Veya)

Plurals
(Çoğul isimler)

Tell the time
(Saat)

Verb ‘to be’
(is, are)

Here, there
(Burada, orada)

The days of the week
(Haftanın günleri)

Clothes
(Elbiseler)

Colours
(Renkler)

Possessive adjectives
(İyelik/sahiplik sıfatları)

Relatives (Akrabalar)
Possessive cases
(İyelik/sahiplik durumları)
In (İçinde)
On, at
(Üzerinde, bir noktada)
The parts of the body
(Vücudun bölümleri)
Have (Bir şeyi olmak, bir şeye sahip olmak)
Have got
(Bir şeyi olmak, bir şeye sahip olmak)
Can
(-ebilmek)
Countries
(Ülkeler)
Cardinal numbers
(Asıl sayılar)
Letters (Harfler)
There is, There are (Var)
Object personal pronouns (Nesnel kişi zamirleri)
Adjectives
(Sıfatlar)
Jobs
(Meslekler)
Present simple tense
(Geniş zaman)
Adverbs of frequency
(Sıklık zarfları)
Nationalities, Languages
(Milliyetler, Diller)
Seasons
(Mevsimler)
Weather conditions
(Hava durumları)
Present continuous (progressive) tense
(Şimdiki zaman)
Directions
(Yönler)
Ordinal numbers
(Sıra sayıları)
How many
(Kaç tane), How much (Ne kadar)
Any
(hiç), some (biraz, birkaç)
One
(Zamir olarak)
Possessive pronouns
(İyelik zamirleri)
Must
(-meli, -malı)
Be going to (future)
(Gelecek zaman)
Shall we …?
(-lim mi?) Let’s … (-lim)
Few
(az), a few (birkaç), little (az), a little (biraz), many (çok), much (çok),
A lot of (Çok)
No, none
(Hiç)
Past simple tense of the verb “to be” (was, were)
Past simple tense
(Geçmiş zaman)
Question tags
(Soru takıları)
Reflexive pronouns
(Dönüşlü zamirler)
With, on, from
gibi zamirlerin soru cümlelerinde kullanılması
Somebody, anybody, everybody, nobody
(Biri, herhangi biri, herkes, hiç kimse)
Something, anything, everything, nothing
(Bir şey, herhangi bir şey, her şey, hiçbir şey)
Somewhere, anywhere, everywhere, everything
(Bir yer, herhangi bir yer, her yer, hiçbir yer)
Indirect speech
(Dolaylı anlatım)
Disease
(Hastalıklar)
Opinions
(Düşünceler)
Have to
(Zorunluluk)
Too
(Çok, aşırı)
Enough
(Yeterli)
Comparative
(Üstünlük)
Superlative
(En üstünlük)
As … as
(Kadar)
Like
(benzer), same (aynı), different (farklı)
Used to
(-erdi, -ardı)
Present perfect tense
(Geçmiş zaman)
Shall, will (future)
(Gelecek zaman)
May
(Olasılık)
Request
(Rica)
If
(Eğer)
When
(-diği zaman)
Past continuous (progressive) tense
(Geçmişte süreklilik)
During
(Esnasında, süresince)
Into, onto
(İçine doğru, üzerine doğru)
Gerund
(Fiilin -ing eki almış hali)
Interested in
(Bir şeye ilgisi olmak)
Able to
(-ebilmek)
On, over
(Üstünde, üzerinde)
Till, until, to
(-e kadar)
Why don’t …
(Öneri)
Asking directions
(Yer sorma)
Relative clause with who
(Who ile ilgi cümleciği)
Relative clause which
(Which ile ilgi cümleciği)
Relative clause that
(That ile ilgi cümleciği)
Five senses
(Beş duyu)
Should
(-meli, -malı)
Ought to
(-meli, -malı)
Need
(İhtiyaç olmak)
Had better
(-se iyi olur)
Had to
(Zorunda kalmak)
Too, either
(De, da, dahi)
So am I, So do I
(Ben de )
Short answers
(Kısa cevaplar)
Passive voice
(Edilgen yapı)